Projekt Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Całkowita wartość projektu 2 001 318,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 781 454,00 zł.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego,  adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkałych  na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Planuje się, że w ramach projektu wsparciem  zostanie objętych 500 osób.

Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla 500 Uczestników Projektu (UP) (K-300/M-200) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu jasielskiego (woj. podkarpackie) – zgodnie z Kodeksem Cywilnym w okresie 01.06.2020 – 30.09.2023 r.


Trwałość projektu nr RPPK.08.03.00-18-0124/19 pn. „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle”

W ramach  trwałości projektu pn. „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych zaprasza do skorzystania z usług zdrowotnych:

– diagnozy;

– psychoterapii indywidualnej;

– indywidualnego poradnictwa specjalistycznego;

– psychoterapii grupowej;

– psychoterapii rodzinnej;

– grup psychoedukacyjnych;

– wizyt w środowisku.

W/w wsparciem mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:

a)  osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b)  osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c)  osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

e)  osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);

f)  osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g)  członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h)  osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

i)   osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j)   osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k)  osoby korzystające z PO PŻ.

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu jasielskiego (woj. podkarpackie) – zgodnie z KC.

Docelowo wsparciem może zostać objętych 400 osób.  

Osoby zainteresowane ww. wsparciem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Psychoterapii, ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło.

Rejestracja telefoniczna:
 +48 13 44 063 33
 +48 669 056 479

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle czynny jest:

Poniedziałek: 8.00 – 20.00
Wtorek: 7.00 – 20.00
Środa: 7.00 – 20.00
Czwartek: 7.00 – 20.00
Piątek: 8.00 – 20.00
Sobota: 8.00 – 20.00.


Zapraszamy do udziału w projekcie Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle.

Projekt adresowany jest do osób uczących się pracujących lub zamieszkałych  na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020.*

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze Projektu – Jasło, ul. Floriańska 18,  za pośrednictwem poczty lub  przesyłać w wersji elektronicznej na adres projekt@terapiajaslo.org.pl

W ramach projektu oferujemy usługi zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego, tj.:

 1. diagnozę obejmującą opracowanie zindywidualizowanego planu pracy specjalistycznej,
 2. indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 3. psychoterapię grupową,
 4. psychoedukację grupową,
 5. psychoterapię indywidualną,
 6. psychoterapię rodzinną,
 7. wizyty domowe/środowiskowe polegające na udzieleniu wsparcia osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne  w ich miejscu zamieszkania.

Powyższe formy wsparcia będą realizowane w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy Psychologicznej  i Wsparcia. Centrum będzie działać w Jaśle oraz lokalnie w Punktach zlokalizowanych na terenie czterech gmin powiatu jasielskiego, tj. Brzyska, Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród.

Nabór uczestników na 2020r. trwa do dnia 29 września 2020r.

Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla 500 Uczestników Projektu (UP) (K-300/M-200) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu jasielskiego (woj. podkarpackie) – zgodnie z Kodeksem Cywilnym w okresie 01.06.2020 – 30.09.2023 r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 701 120,30 zł.


* Więcej informacji na temat grupy docelowej w Regulaminie udziału w projekcie.

Do pobrania:


Zapraszamy do udziału w projekcie „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” – EDYCJA 2021r.

Projekt adresowany jest do osób uczących się pracujących lub zamieszkałych  na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020*

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze Projektu – Jasło, ul. Floriańska 18,  za pośrednictwem poczty lub  przesyłać w wersji elektronicznej na adres projekt@terapiajaslo.org.pl

W ramach projektu oferujemy usługi zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego, tj.:

 1. diagnozę obejmującą opracowanie zindywidualizowanego planu pracy specjalistycznej,
 2. indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 3. psychoterapię grupową,
 4. psychoedukację grupową,
 5. psychoterapię indywidualną,
 6. psychoterapię rodzinną,
 7. wizyty domowe/środowiskowe polegające na udzieleniu wsparcia osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne  w ich miejscu zamieszkania.

Powyższe formy wsparcia będą realizowane w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy Psychologicznej  i Wsparcia. Centrum będzie działać w Jaśle oraz lokalnie w Punktach zlokalizowanych na terenie czterech gmin powiatu jasielskiego, tj. Brzyska, Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród.

Nabór uczestników na 2021r. trwa do dnia 20 stycznia 2021r.

Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla 500 Uczestników Projektu (UP) (K-300/M-200) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu jasielskiego (woj. podkarpackie) – zgodnie z Kodeksem Cywilnym w okresie 01.06.2020 – 30.09.2023 r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 701 120,30 zł.


*więcej informacji na temat grupy docelowej w Regulaminie udziału w projekcie

Informujemy, że w związku z nie wyczerpaniem limitu uczestników projektu „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” w ramach edycji na 2021 r. prowadzony jest dodatkowy nabór uczestników do projektu.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w projekcie. Więcej informacji uzyskać Państwo mogą w Ośrodku Psychoterapii.


Zapraszamy do udziału w projekcie „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” – EDYCJA 2022 r.

Projekt adresowany jest do osób uczących się pracujących lub zamieszkałych  na obszarze powiatu jasielskiego, które są zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020*

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze Projektu – Jasło, ul. Floriańska 18,  za pośrednictwem poczty lub  przesyłać w wersji elektronicznej na adres projekt@terapiajaslo.org.pl

W ramach projektu oferujemy usługi zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego, tj.:

 1. diagnozę obejmującą opracowanie zindywidualizowanego planu pracy specjalistycznej,
 2. indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 3. psychoterapię grupową,
 4. psychoedukację grupową,
 5. psychoterapię indywidualną,
 6. psychoterapię rodzinną,
 7. wizyty domowe/środowiskowe polegające na udzieleniu wsparcia osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne  w ich miejscu zamieszkania.

Powyższe formy wsparcia będą realizowane w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy Psychologicznej  i Wsparcia. Centrum będzie działać w Jaśle oraz lokalnie w Punktach zlokalizowanych na terenie czterech gmin powiatu jasielskiego, tj. Brzyska, Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród. Świadczenie usług/wsparcia w ramach projektu może odbywać się również w miejscu zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki projektu, do czego z uwagi na obecną sytuację epidemiczną szczególnie zachęcamy.

W szczególności zachęcamy do udziału w grupowych formach wsparcia tj. psychoterapii grupowej w ramach, której planuje się utworzenie co najmniej 4 rodzajów grup psychoterapeutycznych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby uczestników, w tym m.in. grupy dla osób dotkniętych chorobami przewlekłymi czy grupy dla osób z zaburzeniami nerwicowymi oraz psychoedukacji grupowej w ramach, której możliwe jest utworzenie aż 10 rodzajów grup o tematyce dostoswanej do oczekiwań i potrzeb uczestników, w tym m.in. grupy dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne, grupy dla bliskich osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. W ramach grup psychoedukacyjnych możliwe jest również przeprowadzenie treningu asertywności, treningu poczucia własnej wartości, treningu kompetencji społecznych, treningu radzenia sobie z emocjami. Uczestnictwo w grupowych formach wsparcia daje wiele korzyści. Psychoterapia grupowa  jest nie tylko formą leczenia, lecz także formą rozwoju i jest skuteczna  co najmniej tak samo, jak psychoterapia indywidualna. Ponadto uczestnicy grupy dają sobie wzajemnie zrozumienie mogą uczyć się od siebie w jaki sposób wyrażać emocje czy radzić sobie ze swoimi problemami. Terapia/edukacja grupowa jest szansą na dowiedzenie się, jak postrzegają nas inni i jaką rolę pełnimy w grupie.

Nabór uczestników na 2021r. trwa do dnia 17 stycznia 2022 r.