INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Psychoterapii w Jaśle jest Marzena Lechwar – Dyrektor Ośrodka z siedzibą przy ul. Floriańskiej 18; 38-200 Jasło, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Kontakt do Administratora: mail: marzenalechwar81@o2.pl; tel. 669 056 479; 13 44 06 333
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Ośrodek Psychoterapii w Jaśle
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g, h RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń; wypełnienie obowiązków prawnych; realizacja umów; zgoda osoby której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
 5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie Ośrodek Psychoterapii w Jaśle mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Ośrodku Psychoterapii w Jaśle podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 12. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

Marzena Lechwar- Dyrektor Ośrodka


INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POCMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar z siedzibą – Jasło, ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło, kontakt: mail:
  marzenalechwar81@o2.pl; tel. 669 056 479; 13 44 06 333
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: liwerbeg@onet.pl
 3. Cele przetwarzania osobowych danych
  – Ochrona mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ochrony mienia
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  – Art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora czyli zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ochrony mienia
  – Art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 22’2 Kodeksu Pracy – dot. pracowników
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
  wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmioty upoważnione na podstawie umów powierzenia.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  – Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 14 dni od dnia ich nagrania.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Obszar monitorowany: teren budynku – hol, rejestracja, teren wokół budynku, obszar wejść i wyjść z budynku.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.